చిరంజీవి చినతమ్ముడి అజ్ఞానవాసి: అజ్ఞాతంలో ఉన్నోళ్లు మూసుకోవడమే బెటరు.

మనుషులు గొర్రెల్లోకి పరకాయప్రవేశం చేస్తే పందులే శాసిస్తాయి. – జార్జి ఆర్వెల్ ‘యానిమల్ ఫార్మ్’ లో మనుషుల్లోని బలహీనతనుద్దేశించి చేసిన రిమార్క్.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Unable to load the Are You a Human PlayThru™. Please contact the site owner to report the problem.